History

Date URL Slowest Fastest Response Code
2018-09-18 16:35:07 http://porno-erotic.com/brunette/10582-bryunetka-rasplachivaetsya-s-mehanikom-naturoy.html 29.628 Kb/s 122.892 Kb/s 200
2018-09-17 05:35:24 https://188.214.30.80 0.095 Kb/s 1.709 Kb/s 200
2018-09-14 11:07:22 http://media.ling.online 0.784 Kb/s 1.408 Kb/s 200
2018-09-11 13:18:51 https://78.47.125.37 0.109 Kb/s 8.704 Kb/s 200
2018-09-09 08:42:19 http://casadaimpresa.info 1.417 Kb/s 257.604 Kb/s 200